Skip to content

Adeegyada Gaarka ah

Adeegyada Gaarka ah

Waxbarashada Gaarka ah

Adeegyada Waxbarshada Gaarka ah waxaa bixiya degmada iskuulka kafaala qaaday, Degmada Iskuulka Estacada. Fadlan la xiriir Maamulaha Dacwada ee degmada, Brady Atwell, si aad wax badan uga ogaato.

Brady Atwell, Maamulaha Kiiska Degmadda Estacada

Iimayl Brady

503-630-5001, Dheeraad ah. 2235

Barnaamijyada ELL

Barnaamijka Barteyaasha Afka Ingiriisiga waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo Barteyaasha Af Ingiriisiga sidii ay ugu guuleysan lahaayeen Axdiga Wax-barashada ee Sumcadda. Tan waxaa lagu sameeyaa koorsooyinka Kobcinta Luqadda Ingiriisiga, koorsooyinka nuxurka tacliinta sare, iyo koorsooyinka tacliinta ee afka hooyo ee ardayga.

Horumarinta Luqadda Ingiriisiga (ELD):

Manhajka: Xanaanada - Fasalka 8aad:
Buundooyinka Waxbarashada Vista 
Acellus

Manhajka: Fasalka 9aad - Fasalka 12aad
Acellus
National Geographic MyELT Learning

Fadlan la xidhiidh Dale Bernardini hadaad rabto inaad waxbadan barto:

Email Dale

971-212-3815

Warbixinta Bareyaasha Luqadda Ingiriisiga Oregon:

Back Si Top
Baar
La xidhiidh maanta si aad wax badan uga barato barnaamijyada Summit
Geli macluumaadkaaga xiriirka oo dooro barnaamijka aad xiisaynayso. Diiwaangelinta weli way furan tahay sannad dugsiyeedka 2024/25!
GUDBI
Xiriir dhow